20.02.2011

 

Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"

www.seruven.org

Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k

Rusya�da Bonelli �izgi romanlar�n�n yay�nc�s� olmak gibi bir �zelli�iniz var. Bunu konu�aca��z, �nce sizi tan�yal�m. T�rkiye�de ne yap�yordunuz? Nerede ya��yordunuz?
Ailemin 1966 y�l�nda ben iki ya��nda iken �stanbul�a yerle�mesi ile 1998 y�l�na kadar olan sure zarf�nda t�m ��renim ve i� hayatimi yine bu �ehirde ge�irdim. Meslegim Mimarlik ve 1987 y�l�nda Y�ld�z �niversitesinden mezun oldum. Daha sonra sirasiyla Eska Inssat , BMM Mimarl�k ve Y�ksel �n�aat gibi B�y�k firmalarda Swissotel the Bosphorus, Akmerkez al��veri� Merkezi gibi �nemli binalar�n Mimarl�k ve �n�aat islerinde �al��t�m. Ailem hala �stanbul Bah�elievler semtinde yasamaktad�r.


Rusya�ya yerle�me fikri nas�l oldu?
Bu fikir kendili�inden olu�tu diyebilirim. Sizlerin de bildi�iniz gibi 90 li yillrda Eski Sovyetler Birliginin da��lmas� sonucunda kurulan yeni Cumhuriyetlerde T�rkiye�nin B�y�k �n�aat �irketleri �ok �e�itli b�y�k �haleler kazand�lar. Sadece Ekonomik ama�l� daha fazla maa� alma arzusu ile ilk olarak ba�vuru yapt���m firma olan Ekinciler Holding , Turkmenistan � Askaabat sehrine beni mimar olarak g�ndermeyi kabul etti. Daha sonra s�ras� ile Kazakistan -Almaata , Ozbekistan � Taskent �ehirlerinde T�rkiye�de �al��m�� oldu�um Yuksel insaatin bir kolu olan Aysel in�aatta 1997 y�l�na kadar �al��t�m.Bu Yurt d��� �al��malar� esnas�nda Rusya'dan gelen bir is adam�n�n ortakl�k teklifi sonucu T�rkiye�deki isimden istifa ederek yaptigim finasi birikim ile 1998 yili sonunda Rusya�n�n Omsk �ehrine yerle�erek su anki �irketim olan Colors Mimarlik ve �n�aat �irketini kurdum. 2000 y�l�nda da Rus vatanda�l���na ge�tim. 4 y�ld�r evliyim biri Mark ve di�eri Timur isimli iki o�lum var.

Anlad���m�z kadar�yla Bonelli �izgi romanlar�na �zel bir sevgi duyuyorsunuz, nereden akl�n�za geldi Bonelli �izgi romanlar�n� Rus�ada yay�nlamak�
2006 y�l� ba��nda gece r�yamda sevdi�im �izgi romanlar� Rus�a olarak yay�nlad���m� g�rd�m. �aka gibi ba�layan bu d���nce beni yine ayni y�l�n Eyl�l ay�nda bir yay�nc�k �irketi a�maya kadar g�t�rd�. B�ylece Green Cat adli �irketi kuruldu. Daha sonra anla�malar, sozlesmeler v.s. Bonelli yay�nc�l���n Rus�a yay�m sat�n haklar�n� alarak bir ser�ven ba�lat�ld�.(Sonunun pek ba�arili olmad���n� biliyorsunuz.)

�aban�z�n kar��l���n� alamad���n�z g�r�l�yor ama genel olarak Rusya�da �izgi romana nas�l bak�l�yor?
Rusya'da �izgi romana bak�� a��s�n�n �ok konservatif oldu�unu s�yleyebilirim. Zira �izgi roman sanat� yergi i�erikli karikat�r sanat�yla kar��t�r�l�yor. Sovyetler Birli�inin var oldu�u d�nemlerde politik ama�l� basit karikat�rler ve afisler bir h�k�met, bir ki�iyi Ya da bir konuyu anlatmak, a��klamak yermek, y�celtmek i�in en etkin, basit ve en g�ze �arp�c� y�ntemdi. Dolay�s�yla t�m politik konularda karikat�rler esas olarak genelde hiciv ama�l� kullanildigindan, halk kitlesinin g�z�nde �izgiye kar�� olumsuz bir politika s�rd�r�lm�� ve o g�n�n y�neticileri taraf�ndan s�rekli ve d�zenli olarak halk�n bilin�alt�na sokularak bu izlenim g�n�m�ze dek ula�t�r�lm��t�r. Denildi�i gibi kitap okumak do�rudur ve g�zeldir, oysa �izgi roman okumak daha d���k k�lt�r seviyesindeki insanlar i�indir. Ve �ocuklara g�redir.

Bu durum her gecen g�n olumluya do�ru de�i�mekte... Ancak g�n�m�zde �izgi roman�n yayg�nla�t�r�lmas� ve benimsenmesi teknolojik a��rl�kl� daha de�i�ik di�er engellerle kar�� kar��ya oldu�undan bence bu konunun Rusya'da yayg�nla�t�r�lmas� �ok zor olacak gibi g�r�n�yor Konunun ekonomik a��dan tatmin edici olmas� ise neredeyse hayal gibi. Bence ancak bu i�i seven bir ki�i pek maddi bir ��kar beklemeden �ok �ok �al���rsa, �ok d���k say�da bir kitleye, daha do�rusu �izgi romana ���k olan birka� y�z ki�iyi s�rekli m��teri edebilir. �izgi roman sevgisinin temeli �ocuk ya�larda at�ld���ndan, b�yle bir kitlenin olu�umu Rusya'da 20-30 y�l daha al�r diye d���n�yorum. Bizlerde �izgi roman sevgisini, o kahramanlarla �ocuklu�umuzda tan��m�� olmaya bor�lu de�il miyiz? Ben yay�nc�l��� profesyonel alanda denedim. Ve Tex , Dylan Dog, Mister No, Martin Mystere serilerinden 1 er adet kitabi Rus�a olarak Rusya da ilk olarak basm�� olmaktan ayr� bir haz duydum. Mali olanak el verir ise bu konuyu ilerideki emeklilik ya�am�nda bir anlamda hobi olarak s�rd�rmek arzusunu da kaybetmedim. Bence �izgi roman k�lt�r� sadece amat�r ruhlu bir avu� insanin �abas�yla ayakta kalabilir.

�talya�daki festivalleri izledi�inizi biliyorum, Bonelli �reticilerinden pek �ok isimle tan���kl���n�z, dostlu�umuz olmal�� �zlenimleriniz neler bizimle payla��r m�s�n�z?
Evet . Bonelii yay�nevinden pek �ok �nl� isimlerle tan���kl�k ve arkada�l���m var. Bunlar aras�nda Say�n Sergio Bonelli ile o�lu Davide Bonelli , Alfredo Castelli , Gallieno Ferri , Lucio Pilippucci, Marco Soldi, Daniele Caluri ,Alessandro Poli , Fabio Civitelli�yi (ve daha bir�oklar�) sayabilirim.... Bundan ba�ka Diabolik dizisinden Say�n Gamboli ile Ken Parker'dan Ivo Milazzo ve Giancarlo Berardi ile de tan���kl���m var. Bu isimlerden en �ok Alfrodo Castelli ve Bonelli ailesiyle haberle�iyorum.

�talya�da �izgi romana g�sterilen ilgi nas�l sizce?
T�m bu �ah�slar�n ortak s�cak Akdeniz karakteri ta��d�klar�n� t�m kalbimle s�yleyebilirim. Hem yazarlar hem �izerler �ok m�tevaz� ve al�akg�n�ll� insanlar. Kendi mesleklerinin yan�nda di�er sanat dallar� ile de yak�ndan ilgileniyorlar.(M�zik, resim, heykel, edebiyat).Hem ressam� hem yazar�, hepsi inan�lmaz derecede kitap okuyor. Ge�en sene Alfredo Castelli'nin evinde bir aksam yeme�ine davetli oldu�umda evinin k���k bir k�t�phaneden farks�z oldu�unu g�rd�m. �nan�n zevkine doyulmaz bir manzara.

T�rkiye�deki �izgi roman yay�nlar�n� takip edebiliyor musunuz?
Sevdi�im �izgi romanlara ait t�m seriler elimde mevcut. (say�lar� san�r�m 3000�i buluyor. Merak edip sayacak vakit ise hi� bir zaman olmuyor.) Baz� �izgi romanlar� sevmesem bile seri olarak sat�n al�yor, bazen o anki zevkime g�re ya okuyor ya da ar�ivime kald�r�yorum. K�sacas� T�rkiye�deki t�m �izgi roman yay�nevlerini g�ndelik Ya da haftal�k olarak d�zenli olarak takip ediyorum. Her ay internet kanal� ile 30-40 kitap sipari� ediyorum. Bu arada sevdi�im Bonelli karakterlerinin ��kt��� g�nden g�n�m�ze kadar bas�lan ve bas�lmakta olan t�m kitaplar� k�t�phanemde mevcut. Bunlar bana Say�n Bonelli taraf�ndan hediye edildi. �talyanca bilmedi�imden o�ullar�m�n bu kitaplar� ileride �talyanca olarak severek okuyacaklar�n� umut ediyorum.

�talyanlar�n �ok b�y�k bir �o�unlu�unun �izgi romana �ok s�cak ve olumlu bakt���ndan hi� ��phem yok. �lgisiz meslek sahiplerinin bile (�ift�i t�ccar esnaf, �of�r, m�hendis, doktor) �izgi roman okudu�unu, biriktirdi�ini biliyorum. Orada resimli roman bir hayat tarz�... Her y�l Lucca �izgi roman festivalinde ise fanatik �izgi roman severleri g�r�yorum.

Zaman ay�rd���n�z i�in �ok te�ekk�rler
Ben te�ekk�r ederim.
En Son Eklenen 5 Röportaj

Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"
20.02.2011
Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k...

G�rdal Akko�: "Esin Dedi�in �izebilen Adama Yetene�in Promosyonu"
12.10.2010
Deli G�c�k ve Tam Macera ekibinden M.G�rdal Akko� ile konu�tuk....

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�
27.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk....

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�
10.07.2010
Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk....

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"
05.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk.... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|