12.10.2010

 

G�rdal Akko�: "Esin Dedi�in �izebilen Adama Yetene�in Promosyonu"

www.seruven.org

Deli G�c�k ve Tam Macera ekibinden M.G�rdal Akko� ile konu�tuk.

G�nl�n�z� �alan ilk �izim/il�strasyon hangisiydi?

Alfa yay�nlar��n�n yay�nlad��� Conan say� 147�nin kapa��. Jusko �izmi� idi. Hatta linkini de vereyim: http://nedesem.com/conan.jpg

Deli G�c�k �izmenin ho� ve �etin y�nleri neler? Sizin i�in kimdir Deli G�c�k?

Deli G�c�k �izmenin �etin y�n� yok benim i�in. Kargalar�n� �izmek biraz zaman alsa da, memleketten bir �eyler �iziyor olmak, insan�n i�inde ayr� bir enerji yarat�yor. Deli G�c�k��n benim i�in kim oldu�una gelince, G�c�k, bu memleketin hala ve ger�ekten ihtiyac� olan tek �ey: adalet. Ve G�c�k, en �st mertebeden, en alttakine kadar, �ikayet edebilece�iniz tek merci.

Bir Deli G�c�k senaryosu �izimini ne kadar s�rede tamaml�yorsunuz?

Senaryo geldikten sonra sayfa d�zenlemelerini yapmak bir ka� saat al�yor. Sayfay� komple eskizlemek bir iki saat, �inilemek de bir �� saat. Tabii bu s�reler tablet kullanarak �izdi�im i�in bu kadar k�sa. �ok ya�a CTRL + Z, �ok ya�a Manga Studio diyorum.

�yi �izer nas�l olunur? Talim mi, ilham m�? Disiplin mi, esin mi?

Ger�i iyi �izerin ne oldu�una ba�l� ama, �izdi�ini kendin gibi �izip, bolca talim yaparsan, bir yerden sonra disipline ihtiyac�n kalmaz diye d���n�yorum. Ha, deadline varsa ba�ka tabii... Esin dedi�in ise zaten �izebilen adama yetene�in promosyonu...

Iss�z bir adaya d��seniz yan�n�za alaca��n�z �� �izer kimler olurdu?

Zor soru. G��l� kuvvetlilerinden �� tane se�erdim herhalde, ne yapaca��m adada �izeri?

G�lge kullan�m�na �zel bir bilin� ve titizlikle yakla�t���n�z g�r�l�yor, hangi ilkelere g�re bu ���k-g�lge z�tl���n� ayarl�yorsunuz?

Asl�nda kare neyi gerektiriyorsa ona g�re kontrast� ayarl�yorum ancak baz� karelere �ulan biraz daha siyah vuray�m da haval� olsun� dedi�im de oldu. Bunun tam bir a��klamas� olmad��� i�in net bir cevab�m yok, �izerken bir yandan da seyretti�iniz i�in g�z, kendisi uyar�r, �bak �uras� fazla beyaz kald�, karartal�m oray�.� diye...

�izgi roman tercihleriniz neler? G�zdeleriniz ve ke�ifleriniz?

Uzun zamand�r �izgi roman sat�n alamad�m. En son okudu�um �izgi roman Red Sonja idi, o da do�um g�n�mde hediye gelmi�ti...

Bug�nk� haliyle d�nya bir tablo olsayd�, k��esinde hangi ressam�n imzas�n� g�r�rd�k?

Muhtemelen Simon Bisley.

Son olarak. . .Deli G�c�k m� d�ver, Cinhan m�?

Bu ikisinin kavga etmek yerine bi hana gidip beraber k�m�z i�eceklerini d���n�yorum ben.En Son Eklenen 5 Röportaj

Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"
20.02.2011
Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k...

G�rdal Akko�: "Esin Dedi�in �izebilen Adama Yetene�in Promosyonu"
12.10.2010
Deli G�c�k ve Tam Macera ekibinden M.G�rdal Akko� ile konu�tuk....

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�
27.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk....

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�
10.07.2010
Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk....

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"
05.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk.... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|