27.07.2010

 

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�

www.seruven.org

Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk.

U�ur, m�hendis olup sanatla u�ra�mak nas�l bir �ey...
M�hendis olup sanatla u�ra�man�n benim a��mdan en ilgin� noktas�, farkl� iki ya�am tarz�n� bir arada s�rd�rmek olabilir. ��yle a��kl�yay�m, g�nd�z herkes gibi i�ime gidiyorum, ak�amlar� ve haftasonlar� ise y�llarca okuyup kendilerine �zendi�im kost�ml� �izgi roman kahramanlar� gibi gizli kimli�ime b�r�n�p �izmeye ba�l�yorum�Son d�rt y�ld�r bu �ekilde �al���yorum.

�ster istemez bir k�yaslama yapm�� olmal�s�n. G�zel Sanatlarda y�ksek lisans yapt�n ��nk��

Bir k�yaslama yapmam gerekirse, m�hendislik ve �izgi roman �ok uzak konular de�il bence. �izgi roman�n da bir m�hendisli�i var. ��nk� sanat yap�yorum diyip devasa tuvallere boya bidonlar� f�rlat�p hah bu oldu! demiyorum. �izgi roman �ncelikle bir disiplin i�i, zaman� �ok iyi kullanmak laz�m, belli bir plan do�rultusunda �al���p, bir senaryoyu size ayr�lan birka� sayfaya en do�ru �ekilde ve okuyan�n en rahat anlayabilece�i �ekilde aktarmak laz�m, bu da m�hendisli�e �ok uzak bir nokta de�il bence. Her �izer kendi tarz�n� olu�tururken yapt��� �ey de tam anlam�yla bu i�in m�hendisli�i. Bir �izeri �izgisinden tan�r�z. �izer de bu �izgiyi olu�turana kadar fark�nda olmadan uzun bir s�re bu i�in ARGE�sini yap�yor. Bir �izeri di�erinden ay�ran da, belli sorunlara getirdi�i ��z�mler oluyor ve bu da onun tarz�n� olu�turuyor. �izgi roman ve m�hendislik denilince akl�ma Scott Mc Cloud geliyor; ��izgi Roman� Anlamak�, � �izgi Roman� Yeniden Ke�fetmek� diye iki kitap yazd�, �u anda MIT�de, Microsoft�ta, Electronic Arts�ta g�rsel ileti�im seminerleri veriyor.

Sanat�� kaprisi yapm�yor musun �rne�in
Yukar�da da bahsetti�im tuvallere boya bidonu f�rlat�p sanat yapsayd�m ve hayat�m� bununla kazansayd�m �ok g�zel kapris yapard�m.

Senin i�in karikat�r k�kenli diyebilir miyiz? �imdilerde foto realistik i�ler yap�yorsun o y�zden sordum�

Ben kendimi pek �yle g�rm�yorum. Karikat�r konusunda hi�bir zaman �ok hevesli olmad�m, para kazanmak i�in yapt���m i�ler genelde karikat�re yak�n oldu�u i�in uzun bir s�re �yle �izdim. �u anda yapt���m i�ler i�in pek foto realistik diyemem ama Tam Macera�ya �izdi�im Me�hur Hafiyeler �yleydi, bir sayfay� bazen 3 g�nde bitiriyordum. Ger�ekten �ok yorucu ve sab�r gerektiren bir s�re�ti. Zaten �u anda en �ok kafay� yordu�um nokta da bu, kaliteli bir i� ��kar�p ayn� zamanda nas�l h�zl� �izerim bunun yolunu bulmaya �al���yorum. Genelde g�nde 1 ya da 2 sayfa (�inileme hari�) �iziyorum. Ve �unu farkettim ki bu t�r h�zl� �izilen sayfalar daha �nceden �izdi�im foto realistik i�lere g�re daha tatmin edici oluyor (ya da zaman�m�n eskisinden az oldu�u ger�e�i y�z�nden kendimi kand�r�yorum :)

�izgilerinde gore etkisi �o�ald�. Korku literat�r�n� and�ran grotesk sahne ve tiplemeler kullan�yorsun. �zerine kalacak, Slayer hik�yecisi olacaks�n�

Ke�ke olabilsem. Son zamanlarda daha fazla bu t�r �eyler �izmeye ba�lad�m ve galiba kendili�inden bir y�nelme olu�tu. Ayr�ca yarat�k �izmekten zevk almayan �izer yoktur san�r�m.�izerken benim i�in �nemli olan farkl� duygusal ifadeleri verebilmek ve hikayede bir atmosfer olu�turabilmek. Korku hikayelerinde de bunu yapmam� sa�layacak yeterince malzeme var. Bunun yan�nda �ok a��r bir melodram senaryosu gelseydi onu da bay�la bay�la �izerdim, ama ne yaz�k ki gelmiyor��

G�rsel olarak kendini nas�l besliyorsun? Filmler, foto�raflar�

Sinema, �izgi romanlar ve mizah dergileri diyebilirim. Genelde isme g�re takip ediyorum, yani genelde be�endi�im y�netmenlerin filmlerini izliyorum, �izgi romanda ise �izerine g�re., Hikaye ne kadar g�zel olursa olsun be�enmedi�im bir �izerin kitab�n� sonuna kadar okuyamam. Mizah dergileri de Suat G�n�lay, Galip Tekin, Kemal Aratan, B�lent Arabac�o�lu, �lban Ertem gibi ustalar� tan�mama vesile oldu. Bir hikayeye haz�rlan�rken filmlerden ve foto�raflardan yararlan�yorum . Genelde mekan �izerken filmlerin karelerini dondurup bakard�m, ama art�k vaktim olmuyor. Bu konuda internet �ok i�ime yar�yor, m�mk�n oldu�unca foto�raf referansl� �izmeye �al���yorum. �lk �izdi�im hikayelerde her�eyi bakarak �iziyordum, mesela bir ceketin k�vr�mlar�n� �izmek i�in bile foto�raf ara�t�r�yordum, �u anda sadece obje ve mekanlar i�in foto�raf kullan�yorum.

Deli G�c�k sence bir korku karakteri mi?

Amac� korkutmak olsayd� b�yle bir �eyi kabul edebilirdim, ama hikayelerin sadece korku t�r�ne ait olamayacak kadar zengin olduklar�n� d���n�yorum.

�izgi roman aksiyondur diyenlerden misin?

Kesinlikle b�yle bir d���ncem yok, olsayd� zaten o t�r �eyler �izerdim. Soru akl�ma �r�mcek Adam �izeri Ross Andru�yu getirdi, bu t�r�n en iyi �rneklerini verdi�ini d���n�yorum.

Kargalar konu�ur mu?

Ak�ll� hayvanlar olduklar�n� biliyorum, konu�salar bile az ve �z konu�tuklar� kanaatindeyim.

Fotoğraf: Kerem Y�cel


En Son Eklenen 5 Röportaj

Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"
20.02.2011
Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k...

G�rdal Akko�: "Esin Dedi�in �izebilen Adama Yetene�in Promosyonu"
12.10.2010
Deli G�c�k ve Tam Macera ekibinden M.G�rdal Akko� ile konu�tuk....

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�
27.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk....

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�
10.07.2010
Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk....

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"
05.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk.... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|