10.07.2010

 

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�

www.seruven.org

Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk.

G�rd���m�z kadar�yla en ge� Deli G�c�k �izeri sizsiniz. Kendinizi k�saca tan�t�r m�s�n�z?

24 ya��nday�m. O kadar gen� say�lmam heralde : ) . Mimar Sinan G�zel Sanatlar �niversitesinde Grafik Tasar�m b�l�m�nde e�itimime devam ediyorum. �izgi roman d�nyas�na k���k ya�lardan beri b�y�k ilgim olsada son 2-3 senedir bu i�e ger�ekten kafa yoruyorum.


Deli g�c�k kadrosuna nas�l kat�ld�n�z?

�lk Deli G�c�k alb�m�n� g�rd���mde heyecanland���m� hat�rl�yorum. T�rkiye b�yle �eylerin yap�ld���n� duymak, g�rmek ger�ekten g�zel. �kinci alb�m�n yap�laca�� duyuruldu�unda Levent Cantek le konustuk. Onunla �al��mak benim i�in ger�ekten iyi oldu. Hi� yan yana olmasakta �ok �ey ��retti bana.


Kitap dergilerinde il�strasyonlar�n�za rastl�yoruz. Edebiyatla ilgili misiniz? �u y�zden soruyorum. �izgi roman ile edebiyat birbirine pek yak�n bulunmazd�. �imdilerde �izgi kitap dergilerinde de yer veriliyor. �izgi romanlar daha m� nitelikti oldu sizce�

Dergiler ve kitaplar i�in yapt���m �al��malar daha �ok ill�strasyon oluyorlar. Bence ill�strasyonla �izgi roman karde�te olsa ayr� d�nyalardalar. �ll�strasyonu daha �ok grafik tasar�ma yak�n gibi g�r�yorum. Bir�eyler tasarl�yor ve yaz�y� biraz daha desteklemek i�in kullan�yorsunuz. �izgi roman�n ise kendine has dinamikleri var. Daha �ok film �ekmek gibi. Bir y�netmen gibi tek tek sahneleri tasarl�yorsunuz. �izgi roman daha fazla vakit isteyen, ama �ok �ok e�lenceli bir�ey.


�izer olarak belli bir hedefiniz var m�? Pek �ok gen� �izer aday� g�sterilen eme�in kar��l���n� alamamak gibi ekonomik nedenlerle ba�ka alanlara kay�yor. Bir �izerin kar��s�nda nas�l bir piyasa var size g�re�Umut ve umutsuzluk ba�lam�nda nas�l bak�yorsunuz hayata�

�izer olarak tabiki birs�r� hedefim ve amac�m var. �izgi roman alan�nda olsun animasyon alan�nda olsun daha fazla i� ortaya koymak istiyorum. Hatta bu aralar hem bir kitap hemde animasyon yapmaya �al���yorum. Herhalde yak�nda ikisini de sonu�land�r�r�m.


�stanbul�da ya�amaktan memnun musunuz?

�stanbula Anadolu Ere�li�sinden geldim. K���k bir il�eden b�y�k bir �ehre gelmek tabiki �nemliydi. Biraz zor oldu ilk zamanlar ama suan 6 senedir �stanbulda yas�yorum ve ger�ekten bu �ehri seviyorum. Hem �ehir hem etkinlikleri hem de imk�nlar�yla T�rkiye�nin san�r�m en �ansl� �ehiri. Bu olanaklar� iyi kullan�rsan�z da size ger�ekten �ok sey katan bir �ehir.


Son soru: Kargalardan korkar m�s�n�z?

Kargalar her zaman ilgin� gelmi�tir bana. �ocukken biraz korkard�m. Onlara hi� bula�mamak daha mant�kl� gelmi�tir hep.


En Son Eklenen 5 Röportaj

Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"
20.02.2011
Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k...

G�rdal Akko�: "Esin Dedi�in �izebilen Adama Yetene�in Promosyonu"
12.10.2010
Deli G�c�k ve Tam Macera ekibinden M.G�rdal Akko� ile konu�tuk....

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�
27.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk....

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�
10.07.2010
Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk....

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"
05.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk.... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|