05.07.2010

 

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"

www.seruven.org

Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk.

Bize kendinizi tan�t�r m�s�n�z?

�stanbul Kanl�ca�da do�dum. Bah�eli-�ay�rl�, d��meli-kalkmal� bir �ocukluk ge�irdim, kendimi bildim bileli hep �izdim. Anadolu �niversitesi G�zel Sanatlar Grafik B�l�m��ne girdim, Eski�ehir�in de hayat�mda g�zel bir yeri vard�r. Ondan sonra yolum belli olmu�tu zaten. Bir m�ddet reklam ajanslar�nda �al��t�m, bol bol �izmeye devam ettim. En sonunda tam mesaili �izer olarak buldum kendimi..

�l�strat�r olarak hayat�n�z� s�rd�rd���n�z i�in sorma gere�i duyuyorum. Nas�l bir hayat bu? Kolayl��� ve zorlu�u ne mesela

D�nyan�n en zevkli i�i ve hayat�! Ama �izer olmak bir yana, ba��ms�z �al��mak, i�i zevkle yaparken bir taraftan muhasebecilik yapmak zor mesela. Pek �ok ill�strat�r tan�yorum, herkes benzer sorunlarla cebelle�iyor. Bir de bu mesle�in sayg�nl���n� tekrar kazanmas� laz�m, �izgi �zellikle reklam d�nyas�nda kolayca sat�n al�nabilir bir hizmet (bu kelimeyi de �zellikle kullan�yorum) gibi g�r�l�r oldu, �izerler de ge�inebilmek i�in �ok zor ko�ullarda �al��maya raz� olmak zorunda kal�yorlar.

Masals� �izgileriniz var, sert Deli G�c�k hikayelerine bir yumu�akl�k katm��s�n�z bana kal�rsa��izgi romanla ilgili misiniz?

�ok severim �izgi roman okumay�, her an bak�lacak bamba�ka t�rler, ekoller var. �ok sa�lam hikayeler ��k�yor, �zellikle ba��ms�z �irketlerden. Art�k d��ar�daki yay�nlara da �ok rahat ula�abiliyoruz . �izgilerime gelince hikayelere g�re �ok de�i�ebiliyor, ka��d�n ba��na oturup �izmeye ba�lad���m zaman her seferinde ba�ka bir yola gidiyorum. Bir �izerin tutarl� olmas� �ok daha iyi tabii, ama bende hikayenin, konunun atmosferine g�re ne ��karsa baht�n�za!

Deli G�c�k ekibine nas�l kat�ld�n�z?

Birinci alb�m� severek okumu�tum, haz�rlanma maceras�n� da Kamra�dan dolay� takip edebildim biraz.. Yeni alb�m haz�rl���n� duyunca Levent Cantek�e bir mail att�m, hikaye varsa talibim dedim..

Yerli �retim pek yap�lm�yor, genellikle dergilerde yay�nlanan i�lerin toplanmas�yla ��kan alb�mler var ve onlar da s�n�rl�. En az�ndan insanlar bu t�r m�tevaz� katk�larla kolektif �retimler yap�labilir gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Bir araya gelemiyor mu �izerler, yazarlar�

Asl�nda meslek s�k�nt�lar�yla ilgili bahsetti�im �eyin ac�s� tam da buradan ��k�yor. Kendimiz i�in bir�eyler yapmak, piyasa i�leri d���nda proje �retmek.. Etraf�m �ok yetenekli insanlarla �evrili, o kadar inan�lmaz �izerler var ki memlekette.. Ne yaz�k ki �ok b�y�k vaktimizi sadece ge�imimizi sa�lamak i�in �al��makla harc�yoruz. Ne zaman bir araya gelsek konu�up duruyoruz, ama bu i�leri organize eden, takip eden, da��n�k olan� toplay�p �retime d�n��t�recek ekipler gerekiyor. Sadece bir yazar- �izer birlikteli�i de yeterli de�il. Ger�i mesela �APA y�llarca kendi �abas�yla �retti, �izdi, bast�, da��tt�. Pek �ok fanzin bu duruma �rnek g�sterilebilir. Ama bunun bir ad�m �tesine hen�z yayg�n olarak ge�emedik.

Kargalardan korkar m�s�n�z?

Temkinli yakla��yorum, ceviz seviyorlar, veriyorum. Seviyeli bir ili�kimiz var onlarla..


En Son Eklenen 5 Röportaj

Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"
20.02.2011
Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k...

G�rdal Akko�: "Esin Dedi�in �izebilen Adama Yetene�in Promosyonu"
12.10.2010
Deli G�c�k ve Tam Macera ekibinden M.G�rdal Akko� ile konu�tuk....

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�
27.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk....

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�
10.07.2010
Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk....

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"
05.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk.... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|