04.06.2010

 

Korkunun kol gezdi�i Gotik Anadolu

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

'Deli G�c�k', korku ve deh�et �yk�lerinin yan� s�ra, t�feklerin, u�urumlar�n, haydutlar�n eksik olmad��� bir �e�it Gotik Vah�i Anadolu sunuyor. Deli G�c�k'�n tekinsiz bozk�r�, Conan'�n Hiborya �a�� ya da Yarasa Adam'�n Gotham �ehrinden daha emniyetli de�il. Ama bu Karanl�k Anadolu'da, 'Memleket Usul� Adalet' sa�layan Deli G�c�k yeminini taahh�t ediyor.

Amerikan �izgi romanlar�nda k�r�lma noktas�n�n, Hollywood ve dolay�s�yla da bizim daha yeni yeni ke�fetti�imiz, Frank Miller��n Kara ��valye D�n�yor ve Alan Moore�un Watchmen adl� eserleri oldu�unu biliyoruz. Ger�ekten de bu iki kurtar�c� Amerikan �izgi roman sahnesine ��kmadan �nce, kahramanlar �ylesine ���r�ndan ��km��, �yk�ler �yle sa�malar olmu�tu ki, mesela Clark Kent, S�perman kost�m�n� katlaya katlaya �s�per k���k� bir hale getiriyor ve di�inin kovu�una saklayabiliyordu; ya da depremler Metropolis�i tehdit etti�i zaman, S�perman g�klerden gelerek yol kenar�ndaki metal elektrik dire�ini kopar�yor ve buna �elik bir kablo ili�tirerek bir nevi �s�per i�ne-iplik� olu�turmak suretiyle ikiye yar�lm�� yery�z�n� �dikerek� onarabiliyordu(!).

Alan Moore ve Frank Miller�in yapt��� �ey, gere�inden fazla sulanm�� bu mecra i�in daha olgun, yeti�kinlere hitap eden, �yk�de fantastik ��elerden �ok karakter, ton ve atmosfere �nem veren, edebi y�n� kuvvetli maceralar ortaya ��karmak oldu. �kilinin ba�ar�s�n� �lkemizde de olduk�a sevilen Neil Gaiman��n Sandman�i takip etti. Art�k ana-ak�m �izgi romanlar ile grafik romanlar aras�nda bir kalite ve zihniyet fark� vard�. Ve en nihayet, yakla��k yirmi �� y�ll�k bir gecikmeyle de olsa benzer bir devrim de T�rk �izgi roman sahnesinde patlak veriyor. Art�k bizim de grafik roman�m�z var.

Osmanl� ruhu: hasta adam
�izgi roman �zerine akademik �al��malar�yla tan�nan Levent Cantek�in edit�rl���nde Kamra Yay�nlar� Nisan ay�nda ilk T�rk grafik roman� diyebilece�imiz Deli G�c�k: Osmanl� Ta�ras�ndan Korku ve Deh�et Hik�yeleri�ni yay�ml�yor. Kapa��ndan senaryolara, il�strasyonlar�ndan tasar�ma kadar �zerinde harcanan eme�i g�steren alb�m T�rk �izgi romanlar�n�n sevdi�i bir doyuruculukla, 224 sayfal�k bir yolculuk sunuyor okuyucuya. �izgi roman sanat�n� takip edenlerin an�nda fark edebilece�i �zere kendine �zg�, benzersiz bir aromas� var Deli G�c�k �yk�lerinin.

�sminde vaat edilen korku ve deh�et �yk�lerinin yan� s�ra, t�feklerin, u�urumlar�n ve haydutlar�n, cinlerin ve hortlaklar�n eksik olmad��� bir �e�it Gotik Vah�i Anadolu sunuyor okuyucuya. Deli G�c�k��n tekinsiz bozk�r�, Conan��n Hiborya �a�� ya da Yarasa Adam��n kara metropol� Gotham �ehrinden daha emniyetli de�il kesinlikle. Ama bu Karanl�k Anadolu�da, �Memleket Usul� Adalet� sa�layan Deli G�c�k yeminini taahh�t ediyor. Su�lulara cezay� olabilecek en a��r darbe ile indiriyor genelde. �lgin� olan ise intikam ve adalet ana tema olsa bile, daha ba�ka, zengin aromalara da sahip bu hik�yeler: Usta senaryo i��ili�i sayesinde Kemal Tahir-Ya�ar Kemal kalitesinde birinci s�n�f otantik diyaloglara sahip e�k�ya �yk�leri, patlayan t�fekleri, pi�tovlar�yla, iflah olmaz zalimlerle dolu en has�ndan macera edebiyat�, �ss�z bozk�r�n tekinsizli�ini soluyan Anadolu Gotik kara fabllar, y�rek burkan sosyal-ger�ek�i dramlar, ger�ek�st� ekspresyonist korku ve bir-iki tane de muzip ve oyuncu mesel...

Bu anlat�larda Deli G�c�k kar��m�za birbirinden farkl� binbir surette ��k�yor: E�k�yalar�n kanl�s�, �apulcunun can d��man�, zorbalar�n avc�s� bir efsane; mazlum emek�ilerin koruyucusu bir sosyalist; tekinsiz siperlere dadanm�� Osmanl� ruhu �Hasta Adam� ; yitik yolculara yard�m eden bir dervi�; Plevne�de Rus Kazaklara, K�r�m�da Britanya Hussarlar�na kar�� sava�mak �zere zuhur etmi� intikamc� bir evliya; masallarda gezen Kargalar Padi�ah�; belki t�m numaralar�n�n bir izah� olan vantrilog bir g�zba�c�; Rumeli�ye musallat olmu� �fkeli bir Arnavut zebanisi; Mah�erin atl�lar�ndan Veba ya da Harp; �ifac�, emci, ecinni; deli, veli...

Deli G�c�k mitolojisinin zenginli�i de burada yat�yor zaten. Bu �yk�lerde Anadolu kocaman keskin bir kaya ve bu kayan�n alt�n� her kald�rd���m�zda bizi her seferinde bamba�ka bir mahl�k bekliyor. Al���lm���n aksine sadece bir �izgi roman antolojisi de de�il Deli G�c�k; kitapta birka� tane de il�stre korku/ macera hik�yesi de bulunuyor. Bat�l� akranlar�yla k�yaslan�nca Deli G�c�k �yk�lerinde Sandman�in sihirli ve karanl�k atmosferini, Watchmen �in tema zenginli�ini ve Dark Knight Returns�teki o (Frank Miller�in deyimiyle) okuyucunun �ili�ine i�leyen� �yk� �iddetini, �talyan �izgi romanlar�n�n desen zenginli�ini bulmak m�mk�n. Bir de bunun �st�ne �lkenin en yetenekli �izerlerinin, Amerikal� meslekta�lar�n� utand�racak maharetteki �abalar�n� ekleyince Deli G�c�k: Osmanl� Ta�ras�ndan Korku ve Deh�et Hik�yeleri�ne ilk T�rk grafik roman� demek hi� de zor olmuyor.

�Amerika�da sat�� rekorlar� k�ran...� ibaresine tenezz�l etmeden, okuyucular�n� bir �trend� yard�m�yla de�il kendi erdemleri ve marifetleri ile kazanmay� akl�na koymu� bu �Deli� kahraman ve onun tekinsiz �yk�leri, 1980�lerden bu yana atari (ve halefleri) y�z�nden unutup �ld�rd���m�z �izgi roman� mezar�ndan �fkeyle geri ��karan ve y�z�m�ze �arpan bir �al��ma.

Kaynak: 24 Nisan 2009, Radikal Kitap, Can Dağ


En Son Eklenen 5 Yazı

Korkunun kol gezdi�i Gotik Anadolu
04.06.2010
Amerikan �izgi romanlar�nda k�r�lma noktas�n�n, Hollywood ve dolay�s�yla da bizim daha yeni yeni ke�fetti�imiz, Frank Miller��n Kara ��valye D�n�yor ve Alan Moore�un Watchmen adl� eserleri oldu�unu biliyoruz. Ger�ekten de bu iki kurtar�c� A...

Aslolan Hik�yedir, Anlatılan Senin Hik�yendir...
08.12.2009
�izgi roman, yaygınlaşmasını �l�� alırsak, ge�en y�zyılın başında Amerika�da, gazete sahiplerinin nasıl daha �ok satabiliriz iştah ve endişesiyle ortaya �ıkmış bir a...

Red Kit'le Buluşma
26.09.2007
Eraslan Sağlam: Yapı Kredi Yayınları Genel Yayın Y�netmeni ve A�ık Radyo�da Maceraperest M�zikler�den anımsadığımız Raşit �avaş konuğumuz. Hoşgeldiniz.

Raşit...

Ankaralı �izerlerden Tam Macera
15.04.2007
�izgi roman 1960 ve 1970�li yıllarda T�rkiye�de altın �ağını yaşıyordu. Gazetelerin de tiraj kaynaklarındandı. Gazeteler birbirlerinden �izer transfer eder, yeni başlayan �izgi romanlar heye...

�izgi Kenar Hayatın Neresine D�şer?
17.03.2007
Keko, K�yl� Mehmet, Avanak Avni, Cavavar Suphi, Zalim Şevki, Kelek Osman, �eto... �kenar hayatın neresinde duruyor? Funda Şenol ve Levent Cantek, Oğuz Aral ve S�avi S�alp�in �Teneke Mahallesi, Lehimsiz Sokak�ta oturan ge...Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|