Serüven’in fikir olarak ortaya çıkışıyla, “dergi” olması arasında iki buçuk ay gibi kısa bir zaman var. Raşit Çavaş’a, “Bir dergi düşünüyorum” dediğimde, “Tamam, yapalım!” dedi. Sadece bu kadar… Bana “aşk, gözyaşı, kan, ter ve ihtiras” vaad eden bir serüvene atılmak kalmıştı. Daha önce Çizgili Hayat Kılavuzu’nu (İletişim Yayınları, 2002) birlikte hazırladığımız arkadaşlarla konuştum. Hemen herkesin beni heyecanla desteklemesiyle daha da heveslendim. Bazen sırf adettendir, şıklık olsun diye duygusal ifadeler kullanılır. Ama bütün samimiyetimle yazıyorum: Serüven hayata geçtiyse eğer, bunun nedeni tek kelimeyle “paylaşmaktan kaçınmayan” insanlardır. Umut ediyorum ki, bizi vareden bu heyecan, Serüven’i kimselerin görmediği ayrıntıların tarihçisi, neşeli ama iddialı bir yorumcu ve alanın haysiyetli bir dergisi yapmaya da yeter.

Dergi çıkmadan önce, “Nasıl bir dergi?” diye soranlar oluyordu. Bir şeyler anlatıyordum elbet ama hep söylediğim bir söz vardı: “Hele bir yola çıksın, kervan yolda düzelir”. Ama bu, kervan’ın yola çıkış nedeni olmadığını veya bir tavrımız bulunmadığını göstermez.

Serüven’in alt başlığı olan “çizgi roman araştırmaları dergisi” ibaresinin oldukça açıklayıcı olduğunu sanıyorum. Çizgi romanı üretici, okuyucu, koleksiyoncu, meraklı veya akademisyen ilgilerini kapsayacak biçimde ele almaya kararlıyız. Çizgi roman kavramını bilinen, tartışılmaz bir bilgi kategorisi olarak ele almaya niyetli değiliz. Çizgi roman denildiğinde akla gelen her türlü ürün, anlayış ve tutumlara karşı eşit mesafede durmak istiyoruz. Çizgi romanı kapalı bir metne, fetişleştirilmiş bir nesneye dönüştürmemeye çalışacağız. Çizgi romana içeriden bakan “fan” metinleri kadar onun doğasını sorgulayan denemeleri de kullanacağız. Bu, kimi zaman tutarlılık ve birliğe direnen, birbirleriyle çelişen metinlere yer vereceğimiz anlamına da geliyor. Böylesi bir “karmaşa” Türkiye’de çizgi roman araştırmaları gibi bir alanın sınırlılıklarıyla da maluldür kuşkusuz. Serüven adını seçişimizin bir nedeni de bu: bilinmeyen, daha önce keşfedilmemiş bir kıtanın kaşifleri gibi hissediyoruz kendimizi. Daha önce konuşulmamış çizgi romanlar, kayıp çizerler, unutulmuş ayrıntılar, görünenin arkasındakiler bizi hep meşgul edecek. Serüven’in seyir defteri, umarız, geleceğe güçlü bir arşiv olarak kalır.

Levent Cantek (Sayı 1: Önsöz)

YAZARLAR


Memo Tembel�izer
N�kte-perd�z. �l� hik�yecisi. www.porno.edu.tr

Soner Tuna
A Suivre m�messili. Tarkovski m�h�rl� kare. 4.Say�m�z�n kapak �izeri.

Y�ld�ray ��nar
Maskeli �ini. �apa'n�n Teri. �stanbul'da bir Ankaral�.

Tolga C�cen
Ser�ven�i payla�an bir dost!

Hakan Tacal
�apa�n�n par�as�, en �ok da yazar�.

Murad G�men
Bir d�nemin efsane �izeri Sururi�nin o�lu. �izgi romanc� ve film y�netmeni. Amerika�da ya��yor.

Kerem Beyit
Dervi�in yevmiyesi, ay �����n�n minesi. Fantastik dize. Gelecekte daha �ok konu�ulacak kapak �izeri.

Murat Altun
1981 do�umlu, Antalya Anadolu Lisesinden. �� SBF mezunu, Bo�azi�i A.�.�.T�de fanzinler �st�ne y�ksek lisans yap�yor.

Eylem Alt�nta�
Silent Mobius, 1974 do�umlu. Saint Joseph ve Galatasaray �leti�im Fak�ltesini bitirmi�, Pazarlama y�netimi master'� yapm��. Otomotiv sekt�r�nde �al���yor. �zmit yak�nlar�nda bir k�y evinde ya��yor.

Burcu Y�lmaz
Bilim a�k�na! Karizmas� burnunda! ODT� Medya ve K�lt�rel �al��malarda y�ksek lisans yap�yor

S�leyman Sipahi
D�nyan�n �b�r ucunda ya��yor. Okuyabilece�inden �ok �izgi roman al�yor. Hat�r� say�l�r bir koleksiyonu var. Hayat� bir oyun olarak g�r�yor ve ama kurallara ba�l� olmay� da seviyor. Gambit olarak da biliniyor.

Fatih Okta
�izer, �evirmen, grafiker, rehber, g�lery�zl� �ini m�rekkebi.

Emre Kuzuo�lu
Ankara�da b�y�d�. S�navla ��letme b�l�m�ne yerle�tirildi. �stanbul�da ya��yor.

Firuz Kutal
Oslo�da ya��yor, Oslo Tatbiki G�zel Sanatlar Okulu mezunu. Grafik tasar�mc� ve ill�strat�r. �izgi filmleri ve �izgi romanlar� var.

Kemal Reha Kavas
1979 Antalya do�umlu mimar. Okulunda ODTܒde y�ksek lisans yap�yor.

Menderes Cemgil
�ok g�zel a��z m�z�kas� �al�yor. Bir zepline binip �giacometti!� diye ba��rmak istedi�ini yazm�� bize. Kanatlar� olsaym�� hi�bir masraf� olmazm��. K�rolas� hayat!

Zeynep Akku�
1968 do�umlu. �stanbul �niversitesi Amerikan Filolojisi '90 mezunu. �.�. Yabanc� Diller B�l�m�'nde �ngilizce okutman�; O�lak Yay�nlar� / Maceraperest �izgiler'de �evirmen ve yay�n dan��man�. �ngilizce'den roman, �talyanca'dan �izgi roman �eviriyor.

�mit Kire��i
1972 do�umlu. DTCF Tiyatro-Dramatik Yazarl�k mezunu. Jongl�rl�k , oyunculuk, tiyatro y�netmenli�i yapt�. �nemli �izgi roman fanzinleri ��kard�, �e�itli tv dizilerine senaryolar yazd�.

Tanyel Ali Mutlu
1971 Eski�ehir do�umlu. Ankara Hukuk Mezunu, Bankac�l�kla u�ra��yor. ��tahl� bir okur ve iyi bir koleksiyoncu. Mesai saatlerinin d���nda �izgi filmle u�ra��yor.

Taner Duran
1978 do�umlu, Eski�ehir’de Animasyon okuyor. 3M Hayran�: Moebius, Milazzo ve Mignola.

�enol Bezci
1968 �ank�r� do�umlu. ODT� Yabanc� Dille E�itim B�l�m�’nden sonra Ankara �niversitesi �ngiliz Dili Edebiyat� b�l�m�nde y�ksek lisans yapt�. Bilkent �niversitesi'nde ��retim g�revlisi olarak �al���yor. �e�itli yay�nlarda karikat�rleri yay�nland�, yay�nlan�yor.

�ahin Karako�
En �nl� Teks yay�nc�s� �etin Karako�’un o�lu. T�rkiye’nin �nemli ill�strat�rlerinden.

Simge K�rcan
1980 �zmir do�umlu. Bo�azi�i �niversitesi Rehberlik ve Psikolojik Dan��manl�k mezunu. �ocukluk y�llar�nda Red Kit ile tan��t�, o g�n bu g�nd�r �izgi roman okuyor. Psikolojinin labirentlerinde dola��yor.

simge g�ksoy (simg)
1978'de ankara'da do�du. odt� end�stri �r�nleri tasar�m�'nda lisans, bilgi �niversitesi g�rsel ileti�im tasar�m�'nda y�ksek lisans okudu. bah�e�ehir �niversitesi g�rsel sanatlar ve g�rsel ileti�im tasar�m�'nda ara�t�rma g�revlisi.

Serdar K�k�eo�lu
1975 do�umlu. Ekonomi ve sinema e�itimi ald�, ikincisinden mezun oldu. �izgi roman, sinema ve elektronik m�zik seviyor. Sadece ikincisiyle u�ra�maya niyetli, ilk uzun metraj film senaryosu �zerinde �al���yor.

Se�kin Erdi
1981 y�l�nda �zmit'te do�du. Sar� sayfalara bas�l� tozlu �izgi romanlar ve Jules Verne'le b�y�d�. �stanbul �niversitesi �ngilizce �ktisat B�l�m�n� bitirdi, iflah olmad� �imdi bir de Kalk�nma �ktisad� y�ksek lisans� yap�yor, velakin inad�na zibidi inad�na �izgi roman okuru.

Re�it �mrahor
Vakt-i zaman�nda me�hur olmu� �iirleri var, �imdilerde a�k �st�ne uzun konu�malar yap�yor. Bankadan emekli.

Orhun Yak�n
1960 Ankara do�umlu. Warwick �niversitesi Kar��la�t�rmal� K�lt�rel �al��malardan doktoral�. Hacettepe �niversitesi M�tercim-Terc�manl�k’ta ��retim G�revlisi. Ken Parker’i hi� sevemedi, Teks ile aras� bozuldu, �imdilerde Mister No ve korku hikayeleri okuyor..

Orhan Berent
�zmirli, Dokuz Eyl�l’de uzman, evli ve �ocuklu: b�c�r�k bir k�z� var. Gerisi; az �eker, bol �ay, iki paket Samsun, biraz zarf biraz mazruf, makam�: Zagor ‘dan.

O�uz Eren
1974 Eski�ehir do�umlu; evli, bir kedi sahibi. �stanbul'da oturuyor. Bir bankada programc�l�k yaparak ge�imini sa�l�yor. Bonelli �izgi romanlar� haricinde, polisiye (�zellikle Simenon) okuyor, Stravinsky ve Bartok dinliyor..

Nur�en G�ll�o�lu
Ankaral�, Antalya’da ��retmenlik yap�yor. Amat�r tarih�i.

Necdet �en
H�zl� Gazeteci’nin yarat�c�s�, art�k �izmiyor. Hayatla ve kendiyle hesapla�mas�n� yazarak s�rd�r�yor. http://www.derkenar.com adl� sitesiyle ilgileniyor

Muzaffer Yelek.
“Muzo”. Biraz hukuk, biraz sinema okudu, bankac�larla u�ra�t�. �izgi roman� ve uyumay� seviyor. Tercih yapmas� gerekirse uykuya �ncelik tan�yor.

Murat Deniz
K�demli ��renci, alayl� grafiker. Ser�ven’in logo ve dergi tasar�m�n� yapt�. Pazartesileri �al��m�yor.

Mehmet Meng�
�zmir’de ya�ad���ndan belli g�ne�li havalar� ve sahil �ehirlerini seviyor. Fumetti tutkunu. Heiddegger yorgunu.

Mehmet Avni Ar�duru
Remzi Kitabevi �izgi Roman Dizisi edit�r�. K�rm�z�l� adam. Ne�e z�vanas�.

Linda Stark
Ankaral�, Lyc�e Charles de Gaulle ve ODT� End�stri �r�nleri Tasar�m� B�l�m� mezunu. Modern dansla cebelle�ti, kurguculuk yapt�, �evirmenlikle u�ra��yor.

Levent G�nen�
Ankara Hukuk’ta ��retim �yesi. 1982-1990 y�llar� aras�nda Turkish Daily News Gazetesi’nde g�nl�k karikat�rler �izdi. �izgili g�nl�kleri "Zaman�n �izgili Tarihi" ismiyle YKY taraf�ndan yay�mlad� (1992). Halen Hayvan dergisine �iziyor.

Levent Cantek
Eski fanzinci. On y�la yak�n s�redir akademisyen. �izgi roman ve mizah hakk�nda yay�mlanm�� kitaplar� var. Memleketin k�lt�r tarihiyle ilgili �al��malar yap�yor.

Kutsi Ak�ll�
1965 �stanbul do�umlu. MS� Mimarl�k B�l�m�n� bitirdi. �izgi romana Avrupa'daki baz� ajanslar i�in �izgi roman konular� haz�rlayarak ba�lad�. G�rg�r, LeMan, Pi�mi� Kelle ve Deli dergilerinde �al��t�. Rh+ �izgi roman dergisini ��kard�. Halen internette yay�nlanan rhdergi.com'un edit�rl���n� yap�yor.

Kosta Ceran
T�rkiye’nin �nemli koleksiyoncular�ndan. Kolonist. �izgi roman hakk�nda yazd�klar�n� kitapla�t�rmas� y�llard�r bekleniyor. e-mail: ceranko@superonline.com

Kenan Yarar
�ini atlaslar�n�n sab�rl� i��isi. Son parlak y�ld�zlardan. Halen Lombak’ta �iziyor.

Kemal Kavas
1979 Antalya do�umlu. Mimar. Mezuniyet sonras� Michigan �niversitesinde bulunduktan sonra okuluna, ODT�’ye d�nd�. Master tezini yaz�yor. Salzburg’ta Yaz Akademisine kat�ld��� Kitap ill�strasyonlar� konusunda �al��malar yapmak istiyor

Kemal Karatayl�
Sahhaf. Israrlar�m�z kar��s�nda Ser�ven’e �izgi roman hakk�nda yazd�. Gazetecilik ge�mi�i var. Sevmedi�i m��terilere kitap satm�yor. D�kkan�nda kimi zaman g�re� tuttu�u s�yleniyor. Hi� yemedi�i halde p�rasay�, �smet Berkan’� ve “B�y�k Usta Kayahan’�” sevmiyor.

Kay�han F�rat
�ok �al���lan, insan�n kendine vakit ay�ramad��� bir d�nyada ya��yor. Arada, “son anda”, ma� biterken Ser�ven’e Aziz Bey’i �iziyor. Aziz Bey, “ foto�raf�m� bile g�rmemi�, bu ben de�ilim” diye �ikayet ediyor

Kaya �zkaracalar
Bah�e�ehir �niversitesi �leti�im Fak�ltesi’nde ��retim �yesi. Geceyar�s� Sinemas� Yay�n Y�netmeni.

K. Y. US
Ezelden �R meftunu, ebedi ��renci. H� BK&FT; kurucular�ndan, halen H� M�t-Ter'de okuyor. K�saltmalar� seviyor.

Isabelle Delauney-Kaplan
“Zaza”. 1975’te Fransa’da Arles’te do�du. Fas’ta tan��t��� T�rk e�i nedeniyle T�rkiye’de ya��yor. Tardi, Manara ve K�t� Kedi �erafettin’i seviyor. Rehberlik yap�yor.

Haluk Kalafat
1967 do�umlu. ODT� Siyaset Bilimi mezunu. Soyu t�kenen m�tevaz� “adamlardan” ve Ankara’dan �stanbul’a g�� edenlerden. Para kokan sevimsiz bir d�nyan�n i�inde gazetecilik yapmaya �al���yor.

G�khan Demirkol
1977 do�umlu. G� �leti�im Fak�ltesi mezunu. Aral�k ay�nda asker!!

Funda �enol
�leti�im sosyolojisi alan�nda yaz�lar yaz�yor. Doktora tezi “Yaban”lar ve Yerliler, Ba�kent Olma S�recinde Ankara (�leti�im Yay�nlar�, 2003) ad�yla kitapla�t�.

Foti Benlisoy
1976 do�umlu. Bo�azi�i �niversitesi Tarih B�l�m�'nde doktora ��rencisi. Red Kit ve Tenten'le ba�layan �izgi roman seyahatinde, Alaska gidilebilecek son istasyondur. Conan'� da sevmez de�il hani. S�per kahraman olamayaca��n� anlamak i�in epey b�y�mesi gerekmi�tir.

Fehmi Ardal�
1964 do�umlu, Alman Lisesi ve �stanbul ��letme mezunu. M�nih’te ya��yor. S�kunetli koleksiyonculardan.

Fatih Hasbudak
1978 Londra do�umlu. www.hasbudak.com adl� web sayfas� var. Sanki hep sonbaharda ge�en kendine �zg� bir d�nyas� var �izgisinin. Korku, kaybolmu�luk ve k�f kokuyor “insanlar�”. Oksijeni �iniden.

Esin Bayraktar
Yazmay�, polisiyeleri ve c�mlelerle oynamay� seviyor. Polisiye roman t�r� �zerine y�ksek lisans tezi haz�rlad�. �izgi roman d�nyas�yla yeni tan��t�; bu d�nyay� ��renmeye �al���yor.

Ersin Karabulut
Penguen ve Lombak’ta �iziyor. M�tevaz� ve sab�rl� bir �ini i��isi.

Erdal Da�ta�
Akademisyen, gazetelerin Magazin ilaveleriyle ilgili bir doktora tezi yazd�.

Engin Deniz
1979 do�umlu, ODT� Fizik ��rencisi. Djinn yazarlar�ndan. Pop�ler sanatlar�n gen� ve sayg�l� allamelerinden.

�a�r� Sert
Ser�ven’in yay�n sekreteri. Bilgi �niversitesi Kar��la�t�rmal� Edebiyat mezunu

Can Yal��nkaya
1981 Eski�ehir do�umlu. ODT� Medya ve K�lt�rel �al��malar�da Master yap�yor. Ana s�n�f�nda kendi kalesine gol att���ndan beri �izgi roman okuyor ve her ne kadar futboldan zerrece anlamasa da halı sahada top tepiyor, ofansif bir futbol sergiliyor.

B�lent Tellan
A� �LEF Mezunu. Y�ksek lisans yap�yor. Web tasar�mc�s�. MangAnime dergisi edit�rlerinden. e-mail: bulenttellan@yahoo.com

Batuhan Cant�rk
1967 do�umlu. Doktor, Radyoloji uzman�. Eski�ehir’de ya��yor L�l Mister No dizi dan��man�. Sevmedi�i �eyleri s�ylemekten �ekinmiyor. Demlenmeyi ve ho� sohbeti, Mangalar ile menfaat kokan insan ili�kilerine tercih ediyor

Ba�ak �nsal
ODT� Medya ve K�lt�rel �al��malar B�l�m�nde Y�ksek Lisans yap�yor.

Ba��� Erten
Edit�r, spor yazar�, avukat oldu�una dair de bir s�ylenti var. Koltu�unun alt�na s�k��t�rd��� karpuzlardan biri de �izgi roman d��k�nl���. Hepsini sever, kahraman ay�rmaz ama Teks'e h�rmeti ba�kad�r, bir de Alaska'ya. �imdilerde Corto'yla sefere ��kt� yeniden. H�l ve gidi�at�ndan mutlu.

Aziz Tuna C.
“B�y�k T�rk G�le�i” olarak tan�n�yor. Fellini filmlerini, bando tak�mlar�n�, hamur i�lerini ve �izgi romanlar� seviyor. Moskova’da ya��yor. A�a��dan yukar�ya, yukar�dan a�a��ya yolculuk ediyor. R�yalar�nda g�rd��� �izgi roman dolu k�t�phaneyi ar�yor. B�y�k sular b�y�k gemileri sever diye d���nd���nden, Ser�ven’de yaz�yor, gelene ge�ene g�l�yor.

Aykut & Erkut Erdem
1980 do�umlu ikiz karde�ler. Her ikisi de ODT� Bilgisayar M�hendisli�i B�l�m�’nde ara�t�rma g�revlisi olarak imge i�liyorlar. T�rk insan�ndaki Japon hayranl��� onlarda "anime" ve "manga" sevgisi olarak kendini g�steriyor. �izgi romanlar konusunda Alan Moore'un herhangi bir eserini okuyan birinin daha sonra bu medyaya daha farkl� bakaca��na inan�yorlar. En �ok maruz kald�klar� soru ise "Pardon, siz ikiz misiniz?".

Altu� I���an
En “yava�” ser�ven yazar�. K�br�s’ta, kaderin, tesad�f�n, tevekk�l�n bi�imlendirdi�i bir hayat ya��yor, Do�u Akdeniz �niversitesinde sinema dersleri veriyor, Gurbet elde en �ok ailesini ve dostlar�n� �zl�yor. Fonda “Bueno Vista Social Club” �al�yor.

Ahmet G�rata
SBF Mezunu. Bilkent �niversitesi Grafik Tasar�m B�l�m�nde Y�ksek Lisans, Londra �niversitesi’nde K�lt�rel Ara�t�rmalar alan�nda doktora yapt�. Sinema dersleri veriyor.

Acar Kad�
Rivayete g�re �� padi�ah ve dokuz reisicumhuru �mr�ne s��d�rm�� bir beyefendi. Pa�a dedesinden kalma emvalin akar�yla imrar-� hayat ediyor.

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|