23.12.2005

 

Karate Kamil�in yarat�c�s� Hollywood�un aranan adam�

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

�zellikle gen�ler aras�nda �ok sevilen �Karate Kamil� adl� �izgi karakterin yarat�c�s� olan T�rk genci, Hollywood�un �nl� karakterlerinin de birbirinden zor animasyonlar�n� �stleniyor. Mimar Sinan �niversitesi Grafik B�l�m� mezunu olan ve 5 y�ld�r ABD�de ya�ayan Cemre �zkurt�un animasyonlar�n� �stlendi�i filmler aras�nda, �r�mcek Adam, Batman, Fight Club (ayn� adl� filmin oyunu) ve 3 boyutlu ilk Mickey Mouse (Miki Fare) da var.

DHA�ya Hollywood�da �al��t��� �Blur St�dyolar��n� tan�tan 27 ya��ndaki �zkurt, oyunlarda kullan�lan, 3 boyutlu model hareketlerini yaratan aletin �zelliklerini anlatt�. Bu filmler i�in, �zel sens�rlerle donat�lm�� k�yafetler giyilerek, etraf�nda kameralar bulunan bir pistte �nce temel v�cut hareketleri yap�l�yor. Daha sonra bu g�r�nt�ler dijital ortama aktar�larak, �zel bilgisayar programlar� yoluyla karakterlerin hareketlerine d�n��t�r�l�yor.

AVN�, GIRGIR VE �AR�AF�TA ��ZD�

ABD�ye geldi�inde Hollywood taraf�ndan fark edildi�ini s�yleyen �zkurt, daha �nce Avni, G�rg�r ve �ar�af mizah dergilerinde karikat�r �izdi�ini belirtirken, a�abeyinin yan�nda animasyonla tan��t���n� kaydetti. T�rk genci, New York�ta �al��malar�n� g�ren Blur St�dyolar� taraf�ndan Hollywood�a transfer edildi�ini ifade etti.

Lise y�lar�nda da bir�ok dergide karikat�rler �izen Cemre �zkurt, yurti�in ve yurtd���nda yar��malara da kat�lm�� ve �d�ler kazanm��. �u an �al��t��� firman�n ise en iyi reklam ve k�sa film dal�nda bir�ok �d�l� var. Blur St�dyolar��n�n ge�en y�l Oscar i�in g�nderdi�i k�sa animasyon filminde, �zkurt�un �izim ve canland�rmalar� aday se�ildi.

T�RK�YE�DE KEND� ST�DYOSUNU KURMAK �ST�YOR

Hollywood�da tecr�be kazand�ktan sonra T�rkiye�ye gelip kendi st�dyosunu kuramak istedi�ini s�yleyen Cemre �zkurt, en b�y�k hayalinin ise tamamen 3 boyutlu olacak bir T�rk filmi yapmak oldu�unu belirtti. �zkurt, bu filmde minib�s �of�r�, ayakkab� boyac�s�, kendini Japon sanan bir T�rk, simit�i ve halk� olu�turan di�er kesimler gibi T�rk karakterler olaca��n� ve T�rkiye�ye �zg� komedi unsurlar� i�erece�ini ifade etti.

Disney�in ilk 3 boyutlu Mickey Mouse filmi i�in 1 y�la yak�n �al��t���n� belirten Cemre �zt�rk, fare ile k�pek Pluto i�in hareketlendirme, giyim ve arka plan unsurlar�n� haz�rlad��� filmin izleyicilerle bulu�mas�ndan ancak 6 ay sonra yap�t�n bitmi� halini izleyebildi�ini belirtti. �zt�rk, "�zlerken �ekti�im ac�lar� g�r�yorum. O nedenle �ok izleyemiyorum" dedi.

T�RK�YE�DE FISTIK.COM WEB S�TES�N� ��LET�YORDU

4 sene �nce T�rkiye�de �www.fistik.com� sitesini sat�n alan �zt�rk, bir arkada��n�n Japon filmlerini �ok sevmesinden do�an bir espriyle, hi�bir senaryosu olmayan, tamamen do�a�lama �Karate Kamil� diye bir animasyon �izgi film yaratt���n� belirtti.

Cemre �zkurt'un ki�isel sayfas�: http://www.3dluvr.com/cemreozkurt/main.htm

Alper NAKR�/LOS ANGELES, (DHA), H�rriyet, 21/12/2005


En Son Eklenen 5 Haber

Balina �topyası
25.09.2007
Anime alanında 21. y�zyılın ilk başyapıtı Mind Game'e imza atan Studio 4�C, 1986 yılında Eiko Tanaka, Koji Morimoto ve Yoshiharu Sato tarafından kuruldu. St�dyo kısa zamanda batılı...

Kısa Bir Değerlendirme
09.12.2006
Mike Mignola'nın The Amazing Screw-On Head'i animasyon olmalı mı yoksa olmamalı mı? İşte bu sorunun cevabı doğrudan izleyicilerden bekleniyor: Sci Fi kanalı, serinin pilot b�l�m�n� in...

S�permen 21 Temmuz'da Vizyonda
03.07.2006
Ondokuz yıl sonra yeniden sinemaya uyarlanan S�permen, T�rkiye'de 21 Temmuz'da vizyona giriyor. �izgi roman uzmanları S�permen'in başarısını yorumladılar. Londra'da bulunan Cartoon Museum'un �izgi roman u...

Zack Synder'ın 300'�
29.12.2005
Bu k�şeye bir�ok kez haber yaptığımız Zack Synder'ın Frank Miller'ın 300 adlı tarihi �izgi romanından uyarlayacağı filmin web sayfası (h...

Karate Kamil�in yarat�c�s� Hollywood�un aranan adam�
23.12.2005
�zellikle gen�ler aras�nda �ok sevilen �Karate Kamil� adl� �izgi karakterin yarat�c�s� olan T�rk genci, Hollywood�un �nl� karakterlerinin de birbirinden zor animasyonlar�n� �stleniyor. Mimar Sinan �niversitesi Grafik B�l�m� mezunu olan ve 5... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|